Schoolreglement

Definities

In dit school reglement wordt verstaan onder:

a) TSM – Taekwon-Do School Martowirono.

b) Abonnee – Diegene die een abonnement aangaat om Taekwon-Do, FitMix! en/of Kickbokslessen te volgen bij TSM.

c) ITF NL – International Taekwon-Do Federation Nederland, de nationale Taekwon-Do bond waarbij TSM is aangesloten.

d) Activiteit – Een Taekwon-Do les, FitMix! training, kickboks training, cursus, workshop, wedstrijd en/of activiteit die door TSM wordt aangeboden. Dit zijn over het algemeen sportieve en/of actieve recreatievormen.

Artikel 1 – Lidmaatschap

1.1. Door indiening van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier verklaart de ondergetekende zich akkoord met de voorwaarden en regels genoemd in het schoolreglement. Indien de nieuwe abonnee op het moment van ondertekening niet meerderjarig is, dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door zijn/haar ouder/voogd.

1.2. Na aanmelding wordt eenmalig € 10,00 per abonnee aan inschrijfkosten in rekening gebracht.

1.3. Gedurende het abonnement is ondergetekende verplicht de in rekening gebrachte gelden zoals genoemd in artikel 2 binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Indien deze verplichting niet conform het gestelde wordt nagekomen, behoudt TSM zich het recht voor de abonnee tijdelijk of voorgoed te royeren. Betrokkene wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Deze maatregel ontslaat betrokkene niet van de betalingsverplichting.

1.4. Indien de abonnee de gedragsregels zoals genoemd in artikel 7 niet in acht neemt, behoudt TSM zich het recht voor de abonnee tijdelijk of voorgoed te royeren. Betrokkene wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Deze maatregel ontslaat betrokkene niet van de betalingsverplichting.

1.5. Beëindiging van het abonnement op eigen verzoek, dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. Door beëindiging van het abonnement wordt de aansluiting bij ITF NL zoals genoemd in artikel 2.4 automatisch opgezegd. Er volgt geen restitutie van de betaalde bondscontributie.

Artikel 2 – Contributie

2.1. Gedurende het abonnement is ondergetekende verplicht lesgeld te voldoen. Per kalenderjaar worden er 12 maanden lesgeld in rekening gebracht. De hoogte van het lesgeld is bepaald aan de hand van de hoeveelheid lessen dat gedurende het kalenderjaar kan worden gevolgd. De tarieven per leeftijdscategorie zijn vermeld op de website van TSM.

2.2. TSM behoudt zich het recht voor het lesgeld te verhogen in verband met verandering van leeftijdscategorie c.q. aanpassing jaarlijks tarief. De abonnee wordt schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld van de wijziging.

2.3. Het lesgeld wordt per kwartaal vooruit gefactureerd en dient, tenzij persoonlijk anders is afgesproken, in het geheel binnen de betalingstermijn te zijn voldaan. Het lesgeld dient à contant te worden voldaan bij een van de hoofdinstructeurs, dan wel dient het onder vermelding van het factuurnummer over te worden gemaakt op het op de factuur genoemde rekeningnummer. De betalingstermijn is gesteld op 14 dagen na dagtekening van de factuur.

2.4. Nieuwe abonnees worden per kwartaal aangemeld bij ITF NL. Hiervoor is bondscontributie verschuldigd. De hoogte van de bondscontributie is vermeld op de website van TSM.

2.5. De facturen worden per e-mail verspreid. Er volgt een herinnering per e-mail als het op de factuur genoemde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan en er geen andere afspraken zijn gemaakt omtrent de betaling.

2.6. Bij bijzondere omstandigheden, waardoor de lessen gedurende een periode van langer dan twee achtereenvolgende maanden niet gevolgd kunnen worden, dient contact opgenomen te worden met een van de hoofdinstructeurs, waarna gezorgd zal worden voor een passende regeling.

Artikel 3 – Reguliere lessen en trainingen

3.1. TSM verzorgt wekelijks, met uitzondering van de vakantieperiodes van de basisscholen, een vastgesteld aantal lessen en trainingen. Het lesrooster is vermeld op de website van TSM.

3.2. De Taekwon-Do lessen en trainingen staan onder leiding van en worden verzorgd door nationaal en internationaal erkende Taekwon-Do instructeurs, dan wel door de hoofdinstructeurs aangestelde assistenten die als zodanig zijn geregistreerd bij ITF NL.

Artikel 4 – Taekwon-Do wedstrijden

4.1. TSM bepaalt aan de hand van het aanbod aan welke wedstrijden de school deelneemt.

4.2. TSM bepaalt welke abonnees deel mogen nemen aan de wedstrijden waar de school aan deelneemt.

4.3. De kosten voor deelname aan wedstrijden zijn voor rekening van het lid.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van de abonnee. TSM is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe dan wel indirecte schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TSM zelf.

TSM  is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de abonnee, zoals het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, een toereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de activiteit betrokken derden;

c) omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van TSM en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan TSM kunnen worden toegerekend.

5.2. Een abonnee is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte schade aan de op het terrein en in het gebouw waar de activiteit plaatsvindt aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overige niet nader te noemen zaken.

5.3. TSM is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan TSM kan worden toegerekend.

5.4. De in dit schoolreglement opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van andere vertegenwoordigers van TSM, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 6 – Kleding (Taekwon-Do)

6.1. Na maximaal twee maanden abonnee te zijn van TSM dient de abonnee dat Taekwon-Do lessen volgt een Taekwon-Do pak aan te schaffen conform het kledingreglement. Het kledingreglement is vermeld op de website van TSM.

6.2. TSM biedt haar abonnees de mogelijkheid Taekwon-Do pakken via hen aan te schaffen.

6.3. Het Taekwon-Do pak dient schoon en gestreken te worden gedragen.

Artikel 7 – Gedragsregels

7.1. Een abonnee mag nimmer misbruik maken van hetgeen met Taekwon-Do, FitMix! en/of Kickboksen aan hem/haar is geleerd en moet voor zover als mogelijk ieder incident vermijden dat aanleiding kan geven tot vechtpartijen. Slechts in geval van zuivere zelfverdediging mag buiten de activiteiten om van het aangeleerde gebruik worden gemaakt.

7.2. Een ieder dient de normaal geldende beleefdheidsvormen in acht te nemen en zich aan te passen aan de binnen Taekwon-Do geldende etikette. De etikette binnen Taekwon-Do is vermeld op de website van TSM.

7.3. De abonnee dient op tijd (aanvangstijd van de les), gekleed volgens het kledingreglement (voor Taekwon-Do beoefenaars), aanwezig te zijn.

7.4. De abonnee dient voor aanvang van de training zorg te dragen voor persoonlijke hygiëne (een schoon lichaam, kort geknipte nagels). Haar dat het zicht kan belemmeren dient vast (uit het gezicht) gedragen te worden. Het dragen van sieraden is tijdens de les niet toegestaan.

Artikel 8 – Privacy

8.1. Omtrent de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft TSM een privacyverklaring opgesteld, die bij aangaan van het abonnement voor akkoord dient te worden ondertekend.