Privacyverklaring

1. Inleiding

1.1. Deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is.

1.2. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Taekwon-Do School Martowirono verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn van abonnees, ouders/verzorgers van abonnees, donateurs/sponsors, opdrachtgevers of geïnteresseerden.

1.3. Door ondertekening van het inschrijfformulier van Taekwon-Do School Martowirono geeft de abonnee, dan wel de ouder/verzorger van de minderjarige abonnee, uitdrukkelijke toestemming om zijn/haar persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1.4. Een ieder die persoonsgegevens verstrekt aan Taekwon-Do School Martowirono om een andere reden dan ingeschreven te willen worden als abonnee, geeft toestemming om zijn/haar persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

2. Verantwoordelijke

2.1. De hoofdinstructeurs van Taekwon-Do School Martowirono zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2. Taekwon-Do School Martowirono is schriftelijk te bereiken (Oranjelaan 67, 8071 LE Nunspeet), per e-mail (info@tkdweb.nl) en telefonisch (06-55834281).

3. Doel van de gegevens

3.1. Taekwon-Do School Martowirono verwerkt per abonnee de volgende persoonsgegevens in haar administratie: de voor- en achternaam, de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit, het geslacht, de adresgegevens, het telefoonnummer, het e-mailadres, de kenmerken die van belang zijn voor het uitoefenen van de sport (de graduatie, de examendata, lengte, gewicht, eventuele medicatie, medische hulpmiddelen en lichamelijke gebreken). Deze persoonsgegevens worden middels het inschrijfformulier van Taekwon-Do School Martowirono verkregen, dan wel aangevuld na opvraag voor een bepaald doel en/of na een door de abonnee afgelegd Taekwon-Do examen.

3.2. Taekwon-Do School Martowirono verwerkt de in artikel 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) De voor- en achternaam, de adresgegevens, het telefoonnummer en het e-mailadres worden gebruikt voor de communicatie, dan wel het voeren van correspondentie met haar abonnees omtrent Taekwon-Do, FitMix! en Kickboks gerelateerde zaken;

b) De voor- en achternaam, de geboortedatum, de adresgegevens en het e-mailadres worden gebruikt voor het factureren van lesgeld, de jaarlijkse bondscontributie en/of geleverde artikelen;

c) De voor- en achternaam, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht, de adresgegevens, het telefoonnummer, het e-mailadres, de graduatie en de examendata worden gebruikt bij het aanmelden van abonnees bij International Taekwon-Do Federation Nederland, de nationale bond waarbij Taekwon-Do School Martowirono is aangesloten;

d) De voor- en achternaam, de geboortedatum, het geslacht, de graduatie, de lengte en/of het gewicht, eventuele medische hulpmiddelen worden gebruikt voor het aanmelden van abonnees voor deelname aan wedstrijden, opleidingen en/of examens die Taekwon-Do School Martowirono organiseert;

e) De voor- en achternaam, de geboortedatum, het geslacht, de graduatie, de lengte en/of het gewicht, eventuele medische hulpmiddelen worden gebruikt voor het aanmelden van abonnees voor deelname aan wedstrijden, opleidingen en/of examens die niet door Taekwon-Do School Martowirono worden georganiseerd. De benodigde persoonsgegevens worden in deze gevallen gedeeld met de organisator van de betreffende activiteit;

f) De voor- en achternaam, de geboortedatum, het geslacht, de adresgegevens, het telefoonnummer, eventuele medicatie en/of lichamelijke gebreken kunnen worden gebruikt in geval van eerste hulp bij ongelukken.

4. Foto’s en video’s

4.1. Tijdens activiteiten van Taekwon-Do School Martowirono of activiteiten waar Taekwon-Do School Martowirono aan deelneemt, worden foto’s en video’s gemaakt. Dit materiaal kan op de website en/of social media van Taekwon-Do School Martowirono terechtkomen, met als doel Taekwon-Do School Martowirono en haar activiteiten te promoten.

4.2. Indien de abonnee, dan wel de ouders/verzorgers van de minderjarige abonnee, niet wenst dat het bij punt 4.1 beschreven beeldmateriaal wordt gebruikt in de communicatiemiddelen van Taekwon-Do School Martowirono, dan heeft betrokkene de mogelijkheid dit aan te geven middels het inschrijfformulier.

4.3. Taekwon-Do School Martowirono heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media.

5. Bewaartermijn

5.1. Taekwon-Do School Martowirono verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende het abonnement en tot maximaal twee jaar na het beëindigen van het abonnement. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is Taekwon-Do School Martowirono wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.

6. Beveiliging

6.1. Taekwon-Do School Martowirono verwerkt en bewaart de persoonsgegevens in een computersysteem, waarbij ter bescherming van deze gegevens passende technische maatregelen zijn getroffen.

6.2. Taekwon-Do School Martowirono maakt gebruik van derden die bij de uitvoering van zijn/haar functie dienen te beschikken over de persoonsgegevens, dan wel een deel daarvan. Taekwon-Do School Martowirono zorgt er voor dat deze zogenaamde verwerkers alleen beschikken over die gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van zijn/haar functie en draagt de verantwoordelijkheid dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor nodig.

7. Rechten

7.1. De abonnee, dan wel de ouders/verzorgers van de minderjarige abonnee, heeft te allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens die door Taekwon-Do School Martowirono zijn verwerkt en worden bewaard.

7.2. Indien de persoonsgegevens die door Taekwon-Do School Martowirono zijn verwerkt en worden bewaard niet correct zijn, dan heeft de abonnee, dan wel de ouders/verzorgers van de minderjarige abonnee het recht op rectificatie.

7.3. Bij overstap naar een andere partij heeft de abonnee, dan wel de ouders/verzorgers van de minderjarige abonnee, het recht op overdracht, waarbij Taekwon-Do School Martowirono zorg dient te dragen voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan de andere partij.

7.4. De abonnee, dan wel de ouders/verzorgers van de minderjarige abonnee, dient per e-mail contact op te nemen met Taekwon-Do School Martowirono om gebruik te maken van het bij punt 7.1, 7.2 of 7.3 genoemde recht.

7.5. Indien de abonnee, dan wel de ouders/verzorgers van de minderjarige abonnee, een klacht heeft over de wijze waarop Taekwon-Do School Martowirono zijn/haar persoonsgegevens verwerkt en bewaart, dan kan hij/zij dit per e-mail aan Taekwon-Do School Martowirono kenbaar maken.

7.6. Taekwon-Do School Martowirono tracht een ontvangen e-mail binnen twee weken te hebben afgehandeld.

8. Wijzigingen privacybeleid

8.1. Taekwon-Do School Martowirono behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. U wordt dan ook geadviseerd om de privacyverklaring regelmatig te bekijken.

8.2. Indien Taekwon-Do School Martowirono een wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Taekwon-Do School Martowirono de persoonsgegevens verwerkt en/of bewaart, dan wordt dit via e-mail, berichtgeving op de website van Taekwon-Do School Martowirono en/of via social media kenbaar gemaakt.